ÀnimaTEA
Autisme
    Enllaços   Més informació
"Si li dones un peix a una persona podrà menjar un dia,
però si li ensenyes a pescar podrà menjar tota la vida"

Intervencions psicològiques i pedagògiques:

 • ABA (Anàlisi Aplicat de la Conducta): utilització de les tècniques de Modificació de Conducta tant de manera estructurada com naturalitzada.
 • Sistèmica: treball amb tots els sistemes familiars implicats (pares, germans, avis, família extensa,...) i amb la comunitat, centres i professionals (escola, associacions, professors, voluntaris, educadors,...). També s’atén al nivell d’estrès i cohesió familiar.

Tractament-formació:

 • Pràctica Centrada en la Família: es busca la màxima involucració, participació i capacitació familiar.
 • Formació teòrica i pràctica: es dona model de com treballar amb el nen/a i després es dona feedback.
 • En ambient natural: el treball sempre és in situ (casa, escola i comunitat).
 • Fet a mida: adaptació del tractament i la formació segons la família i les habilitats i edat del nen/a. Es planteja un PI (Pla de Intervenció) concret par cada cas (hores, habilitats a treballar, formació,...).
 • Tractament Estructurat i Naturalitzat: a menys edat i menys habilitats més estructurat ha de ser el tractament.
 • Basat en Objectius: es fan objectius a llarg i curt termini tant del nen/a com de formació dels pares.
 • Avaluació continuada: es realitza una avaluació constant dels objectius, del progrés del nen/a i de l’estat de la família.
 

El ProFE és un programa d'atenció precoç centrat en la família en el context natural.

L’objectiu principal del ProFE és proporcionar els recursos necessaris a la família per aconseguir una major autonomia i empoderament.

A qui va dirigit?:

A famílies amb fills/es d'entre 0 i 7 anys amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista)

En què es basa el programa?:

 • Proporcionar una atenció precoç.
 • Proporcionar als pares les eines per poder ensenyar habilitats cognitives, socials, de joc, motricitat, autonomia, llenguatge, així com també ensenyar com treballar la disminució de conductes repetitives i estereotipades.
 • Un format de treball que es duu a terme sempre en ambient natural i en diferents contextos (casa, escola i comunitat). El consultor es desplaça al domicili o al lloc de la intervenció.
 • Tractament empíricament validat basat en l’ABA (Anàlisi Aplicat de la Conducta).
 • Atenció individualitzada, adaptant el tractament segons les habilitats i l’edat del nen/a i les característiques i recursos de la família.
 • Intervenció sistèmica:
  • Formació, atenció i coordinació amb altres professionals, familiars i persones de l’entorn del nen/a.
  • Treball i atenció a germans.
  • Especial atenció al cuidador/a principal.
  • Atenció al nivell de cohesió i d’estrès familiar.

Estructura general del programa:

 • Durada segons hores de consultoria, evolució del nen/a, objectius específics i nivells de formació a pares.
 • Consultories de 6 a 16 hores mensuals.

Estructura de les sessions (3 parts):

 • Observació de la feina feta durant la setmana i correcció de procediments. També es comenta com solucionar problemes que hagin sorgit durant la setmana.
 • Fer proves per poder augmentar dificultat en els programes establerts. El/la consultor/a farà primer de model i després ho portaran a terme els pares.
 • Al final de la sessió es fa un resum i es pacten els nous objectius i procediments per la següent sessió. Tot allò pactat es deixa per escrit per poder-ho consultar.

Calendarització:

S'estableixen objectius de treball cada 3 mesos aproximadament i s’avaluaran al final d’aquest període.
Cada 1 o 2 mesos es realitzaran unes hores de formació teòrica.

Els continguts de les sessions poden ser:

 • SC (Sessió Clínica): sessions de formació pràctica.
 • FT (Formació Teòrica): sessions de formació teòrica.
 • Obj (Objectius): reunió per explicar i pactar els objectius de treball.
 • Avaluació: administració de proves i observacions d’habilitats i conducta.

També es podran fer servir les hores de SC per formar a familiars, professionals (per exemple professors o educadors) i d’altres persones implicades en el dia a dia del nen, segons les necessitats del cas.

Nivells de formació dels pares:

Pares Educadors (PE):

 • S’ensenya als pares tècniques de modificació de conducta bàsiques així com tècniques de comunicació i ensenyança d’habilitats que poden treballar amb el seu fill/a.
 • S’ensenyen les bases del tractament ABA tant estructurat (Assaig Discret) com naturalitzat (intervenció incidental i generalització d’habilitats apreses).
 • S’ensenyen les tècniques bàsiques per treballar els comportaments no desitjats y disruptius (rabietes, autolesions, autoestimulacions, inflexibilitats,…).
 • Aquest és el nivell que dura més temps i hauria de ser el més intensiu.
 • Durada aproximada de 6 mesos.

Pares Formadors (PF):

 • Es segueixen perfeccionant les tècniques apreses en el nivell anterior.
 • S’ensenya als pares a formar a altres persones en el maneig de conductes i a ensenyar habilitats al seu fill/a.
 • L’objectiu és donar les habilitats i els coneixements necessaris a una altra persona no especialitzada en el tractament dels TEA, como pot ser un familiar, per fer el paper d’educador o cuidador del seu fill/a com a mínim unes hores. El cuidador també pot ser un voluntari o es pot contractar a una persona durant unes hores a la setmana.
 • Aquesta formació a altres persones es fa amb tres objectius:
  • Descans del cuidador principal (reducció de la càrrega).
  • Treballar la generalització de persones (el nen/a ha d’aprendre a respondre de la mateixa manera en que ho fa amb els pares).
  • Reducció de costos (la família forma els seus propis coterapeutes).
 • Durada aproximada de 2 mesos.

Pares Supervisors (PS):

 • Últim nivell de formació en el que s’ensenya als pares a coordinar un equip d’educadors per treballar de la millor manera amb el seu fill/a.
 • Es pretén ensenyar a confeccionar un currículum concret i adaptat pel seu propi fill/a. És a dir, es forma en conèixer la millor manera d’ensenyar al nen/a una habilitat concreta i a decidir quines habilitats prèvies necessita aprendre.
 • També s’ensenya a crear procediments concrets d’ensenyança-intervenció.
 • Durada aproximada de 3 mesos.

Objectius de treball amb el nen/a

Habilitats i Àrees de treball:

Es realitzarà una avaluació per conèixer el nivell en el que es troba el nen/a en cada una de les habilitats i es seguirà avançant a partir del punt on estigui.

 • Habilitats bàsiques: motivació, compliment, seguiment, autocontrol, atenció, memòria i contingències.
 • Llenguatge: expressiu (demanar, designar i explicar) i receptiu (seguiment d’instruccions i comprensió).
 • Cognitiu: discriminació, generalització, categorització, conceptes, relacions, prediccions i solució de problemes.
 • Habilitats socials: aprenentatge per imitació i per observació d’altres i del context, seqüències, llenguatge no verbal, emocions, conversa.
 • Habilitats de Joc: independent (manipulatiu i simbòlic) i social (amb adults i iguals).
 • Motricitat gruixuda, fina i facial.
 • Hàbits d’Autonomia i rutines: bany (rentar-se les dents, mans,...), vestir-se, menjar i dormir.
 • Conducta: inflexibilitats, rigideses, queixes, rabietes i autoestimulacions.

Etapes de la intervenció:

Es treballen tres nivells durant la intervenció, passant més ràpidament d’un a l’altre segons l’evolució del cas:

 • Etapa inicial: es treballa sobretot la motivació ja que és l’eina bàsica d’ensenyança. També es treballen totes les àrees i habilitats a un nivell bàsic per assegurar el seguiment, l’atenció i la contingència estímul-resposta. Es treballen els programes bàsics d’Imitació Verbal (IV), Imitació No-Verbal (INV), Aparellaments i Agrupaments (3D i 2D), Habilitats de Joc, Designacions Receptives i Expressives (DR i DE) i Seguiment d’Instruccions (SI).
 • Etapa intermèdia: l’objectiu d’aquest nivell, sobretot, és incrementar les habilitats del nen per aprendre a funcionar en els ambients naturals. Es treballa per la comunicació, el joc avançat i les habilitats socials. Els conceptes complexes es divideixen en passos que són ensenyats sistemàticament. Així també, els conceptes abstractes són traduïts en exemples concrets per facilitar l’aprenentatge. En aquesta etapa també s’incorpora el joc amb els iguals tant a casa com a la comunitat.
 • Etapa avançada: en aquest nivell els programes adquireixen una major complexitat i es combinen entre ells amb l’objectiu d’aconseguir la màxima autonomia. També s’ensenya de la manera més naturalitzada possible, estructurant només aquelles habilitats que presentin més dificultat. Les àrees a treballar són habilitats per la socialització, habilitats cognitives, joc en grup i comunicació.

Objectius de formació a pares:

Formació pràctica:

L’entrenament pràctic als pares es durà a terme durant les sessions de consultoria (sessions clíniques) amb una metodologia de model. El/la consultor/a mostra als pares com treballar amb el nen en directe i tot seguit es dóna el feedback quan ho fan els pares.

Durant la setmana els pares han d’anar treballant els procediments. Es pactaran les hores a treballar segons les característiques del cas.

Aquestes sessions que realitzen els pares es registraran per portar un seguiment del que s’està treballant i del rendiment del nen/a.

Formació teòrica:

Un cop al mes aproximadament es programa una sessió per fer formació teòrica de les tècniques i procediments d’ensenyança-intervenció. Les formacions teòriques, entre d’altres, contemplen la formació en:

 • Assaig Discret
 • Anàlisi Funcional de la Conducta
 • Aplicació adequada del Reforç
 • Utilització d’Ajudes
 • Ensenyança Naturalitzada
 • Augments de dificultat
 • Maneig i confecció de registres
 • Descomposició de tasques
 

A qui va dirigit?

 • Famílies amb fills d'entre 8 i 18 anys amb TEA.
 • Famílies amb fills més petits que ja hagin tingut o tinguin un tractament amb educadors externs.

Durada del tractament:

Segons els objectius concrets (depenent de la demanda de la família i les habilitats del nen/a)

 

Intervenció del nen/a o jove:

Es realitzarà una avaluació del cas i una entrevista amb els pares per determinar els objectius concrets i més urgents.

Seguidament es presentarà un Pla d'Intervenció (PI) on constaran les hores i durada aproximada de la intervenció.

 • Dirigida a treballar àrees i habilitats específiques.
 • Depenent de les dificultats que es vulgui treballar i que presenti el nen/a.

Formació de la família:

Es plantejaran uns objectius de formació adaptats a cada cas segons la demanda i l'avaluació realitzada.

 

Tipus d'intervencions generals:

 • Formació de tractament naturalitzat als pares com a complement d'una intervenció estructurada.
 • Treball acadèmic en casos avançats.
 • Treball d'Habilitats Socials i Comunicació.
 • Formació en afrontament de Conductes Inadequades (rigideses, inflexibilitats, rabietes,...).
 • Formació i treball a l'escola.
 • Formació a familiars.